Agent, distributör eller importör

 

A & O är ju att nå kunder med sina produkter/tjänster, tyvärr så är det inte ovanligt att små- & medlestora företag "tar första bästa" samarbetspart som visar intresse.
Det kan bli kostsamt och i värsta fall innebära en motsatt verkan till den tänkta expansionen och merförsäljningen. Vi hjälper gärna till med att hitta rätt samarbetspart.

Vår erfarenhet av avtal ang. de olika samarbetsformerna är inte bara inläst, den är självupplevd (i Sverige & utomlands) inom olika verksamheter och produkter: System/produkter för vattenrening, avfallshantering, bevattning, värmesystem, datoriserade styrsystem, hjälpmedel/tjänster inom omsorg & sjukvård och kontrollsystem för organisationer.

Vad det gäller import så kan vi säkert hjälpa dig att förstärka din porfölj med hjälp av vårt nätverk.

--------------------------

Agent

Med handelsagent förstås i lag om handelsagentur den som i näringsverksamhet har avtalat med en annan – huvudmannen – att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.

En handelsagent skall således verka självständigt, det vill säga i enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Handelsagenten skall också verka varaktigt för försäljning eller köp av varor. Det ska alltså inte vara fråga om tillfälliga försäljningar eller köp utan varaktiga. En handelsagent fakturerar aldrig sina kunder utan fakturering sker alltid från huvudman till kund och agenten får ersättning i form av provision från sin huvudman.

En generalagent är oftast en agent som har ett helt land som sitt försäljningsområde.

------------------------------------

Distributör / ensamåterförsäljare

Det finns inte någon legal definition på distributör / ensamåterförsäljare. En distributör / ensamåterförsäljare är den som åtagit sig att köpa varor från sin huvudman och att sälja dessa i egen räkning till sina kunder.

En återförsäljare som har ensamrätt att inom ett bestämt område sälja huvudmannens varor kallas för ensamåterförsäljare. Återförsäljaren eller ensamåterförsäljaren bestämmer själv priset för varorna och fakturerar själv sina kunder.

--------------------------------------

importör

En importör är en återförsäljare eller ensamåterförsäljare som har sin huvudman utanför egna landets gränser.