Export / Import / Outsourcing / Insourcing

Vi inom nätverket "BBn" hjälper gärna till med era satsningar inom ovanstående ämnen. De länder som vi i första hand inriktar oss på är:
Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen & Spanien.

Export

Att hitta nya marknader är viktigt för många svenska företag, men det gäller att hitta rätt partners, tillvägagångsätt och inte minst rätt geografiska marknad som passar produken/tjänsten och det egna företagets affärskultur och förmåga.
En analys och genomgång av tänkt produkt och egna organsiationen för att se om man till alla delar är exportförberedd är att rekommendera.

Det finns många alternativ för hur man kan etablera sig på en ny marknad.
Det är viktigt att samla in fakta för att lägga en strategi, fakta genom att låta göra:

 • Marknadsanalys (som bl.a identifierar, beskriver och analyserar marknadens aktörer, kanaler och trender)

 • Partnersökning (om man vill etablera sig genom en samarbetspartner med nationell täckning, eller bör det vara flera lokala partners med geografisk spridning, varumärket som produkten ska sälja under - eget eller samarbetspartens, hur är kedjan ang. återförsäljare-distributörer, förhandlingsupplägg och hur ska kontraktskrivning se ut etc.)

 • Besöksresor (det är naturligtvis nödvändigt att besöka den tänkta marknaden för att bilda sig en uppfattning och träffa potentiella affärspartners och kanske t.o.m myndigheter).

Affärskulturen i olika regioner, länder och världsdelar skiljer sig markant åt. För att kunna göra affärer med personer från andra kulturer måste du ha kunskap om hur språket, utryck och känslor används i kommunikationen i den aktuella miljön.

Import

Ökad tillgänglighet och globaliseringen gör det enklare att hitta produkter och partners från olika delar av världen. Men det finns också gott om fallgropar så det är viktigt att planera importverksamheten noga och säkerställa att det verkligen är rätt affärspartner som man inleder samarbetet med. För att säkerställa långvariga affärsrelationer rekommenderas personliga möten med dina partners i ett så tidigt skede som möjligt och att man har gjort en ordentlig förstudie - för att undvika kostsamma fallgropar.

För att få importera vissa varor krävs att du registrerar ditt företag hos respektive myndighet och vissa varor kan vara belagda med restriktioner. Dessutom så kan det förekomma tullavgifter, moms även om importen skler från ett land inom EU - beronde på om din affärspart i sin tur skickar varan direkt från ett land utanför Unionen. Beroende på vara så är det olika dokumentationskrav.

Att importera en vara är liktydigt med kostnader, en noggrann kalkyl är nödvändigt - du vill ju att det ska vara en ekonomisk hållbar affärsverksamhet.

kalkylen bör bl.a. innehålla följande:

 • Inköpspris
 • Transportkostnader
 • Kvoter och licenser
 • Tullavgift och andra skatter
 • Kostnader för provning och certifiering
 • Kostnader för miljöavgifter, återvinning m.m.
 • Försäljningskostnader
 • Kostnader för garantier och försäkringar
 • Betalningsavgifter
 • Kostnader för personal, lokaler m.m.
 • Vinstmarginal

Affärskulturen i olika regioner, länder och världsdelar skiljer sig markant åt. För att kunna göra affärer med personer från andra kulturer måste du ha kunskap om hur språket, utryck och känslor används i kommunikationen i den aktuella miljön.

 • Språket
 • Gester
 • Kroppsställning
 • Fysisk kontakt
 • Undertoner i betoning
 • Mimik
 • Klädsel
 • Religiösa och moraliska värderingar

 

Outsourcing

Begreppet "outsourcing" är ofta ett värdeladdat begrepp som förknippas med att man förlägger produktion till låglöneländer. En mer riktig och nyanserad bild är att outsourcing är ett led för många företag att koncentrera sig på sin kärnverksamhet och förälda den - för att öka lönsamheten och konkurrenskraft.

Flera undersökningar visar att Förstagångsoutsourcing sänker kostnaderna med 15-30 %. Vid outsourcing får beställaren en tydlig prislapp på tjänsten.

Outsourcing betyder inte med automatik att tillverkning flyttas just utomlands, naturligtvis finns det vinster med lokala samarbetspartners. Flera undersökningar visar att outsourcad personal ett år efter övergången, mår bättre än förut. Det beror på att verksamheten ofta får ett tydligare ledarskap och att verksamheten hos samarbetspartnen är kärnverksamhet medan den tidigare var en perifer syssla.

Beslutet att flytta produktion utomlands, t.ex. inom industrin grundar sig ofta på att den aktuella produktionen helt enkelt inte kan räknas hem i den egna verksamheten och därmed äventyrar företaget (eller inte heller hos lokala/regionala samarbetspartners). Att anlyser visar att om man vill fortsätta inom sitt affärområde så måste man göra något åt sina kostnader. Det kan ju också vara ett sätt att möta upp nya intressanta marknader - att via kontrollerat samarbete dessutom minska fraktkostnader genom att istället för att transportera skrymmande produkter/system, istället skicka ingående komponenter (med den egentillverkade "intelligensen i slutprodukten") till outsourcingpartnern. Som monterar dessa på det som valts att outsourcas - och sen vidare längre bort till berörd säljorganisation - med betydligt minskade frakt- & produktionskostnader. Närheten till företagets huvudmarknader.
En skillnad som stärker det svenska företagets lönsamhet och möjlighet till att konkurrera.

Det gäller alltså att välja en outsourcingleverantör som kan erbjuda alla de tjänster man behöver och integrera dem till en effektiv helhetslösning. En annan utmaning som uppdragsgivare är att våga släppa en del av kontrollen och förlita sig på sin partner.

Outsourcing bygger på tillit, och det uppstår när båda parter har allt att tjäna på varandras framgång.

De viktigaste anledningarna till att lägga ut en tjänst är att den kan utföras till lägre kostnad och högre kvalitet av det externa outsourcingföretaget. Det frigör tid och resurser för uppdragsgivaren, som får större möjlighet att utveckla sin egen affär och ger en större flexibilitet då fasta kostnader omvandlas till rörliga.

I en undersökning som genomfördes av konsultföretaget Ernst & Young, uppgav 68 procent att de tjänster som levererats av outsourcingföretagen låg i linje med eller överträffade deras förväntningar. Inget företag övervägde att ta tillbaka tjänsterna i egen regi.

En av de stora fördelarna för uppdragsgivaren är att outsourcing förvandlar fasta kostnader till rörliga.

 

Insourcing

Insourcing betyder att ett företag tar hem och låter utföra i egen regi en eller flera processer eller verksamheter som tidigare har sköts av någon annan. Ibland, men inte alltid har en insourcad verksamhet eller process tidigare varit outsourcad i regioner utan anknytning till företagets huvudmarknader.
Det är inte med automatik ett vinnande koncept att ha tillverkning i t.ex. Kina och huvudmarknaden i t.ex. Spanien.

Eftersom snabbhet och innovationsförmåga i hög grad avgörs av företagens förmåga att effektivt knyta samman forskning och utveckling, produktion och marknad, så finns i vissa fall fördelar med att lokalisera sig Sverige eller i länder inom närområdet. Svenska företag har också byggt upp kompetens kring att involvera leverantörer mer i teknisk samverkan, och det bidrar till konkurrensförmågan.